Drepturile si obligatiile pacientilor

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

                                                Anexa nr.2.B). La P.S. nr.59

                  (Extras din Regulamentul Intern)

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

ale pacienților internați precum și ale vizitatorilor acestora*

 

*Pacienții sunt rugați să citească drepturile și obligațiile pacientului afișate în secție și să solicite explicații, lămuriri

 

 1. DREPTURI

 

 1. Drepturi generale
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul la adresabilititate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale;
 • Pacientul are dreptul de a exprima liber opiniile cu privire la îngrijirile acordate în spital.

 

1. Drepturile pacientului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform GDPR (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, pacientul are dreptul să cunoască:

 1. identitatea şi datele de contact ale operatorului şi ale reprezentantului acestuia
 2. datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
 3. scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării
 4. categoriile de date cu caracter personal vizate (în cazul datelor obținute indirect)
 5. interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă (dacă este cazul);
 6. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 7. intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională și condițiile în care se realizează transferul (dacă este cazul).
 8. perioada de stocare a datelor cu caracter personal
 9. existenţa drepturilor persoanei vizate prevăzute de GDPR: dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele personale, limitarea prelucrării, opunere la prelucrare, ștergerea datelor personale (dreptul la uitare), precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 10. existenţa dreptului de a-și retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 11. dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 12. dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
 13. existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații privind logica utilizată și consecințele prelucrării asupra persoanei vizate;
 14. prelucrarea datelor într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate (dacă este cazul);
 15. măsurile de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

2. Dreptul pacientului la informația medicală

În privința informațiilor medicale, pacientul are dreptul:

 • de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza
 • de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate
 • de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata utilizării serviciilor furnizate de SCJUO
 • de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic
 • de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • de a i se aduce la cunoștință indormațiile într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o limbă de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • de a cere în mod expres sa nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul sau.
 • de a acorda posibilitartea rudelor și prietenilor să fie informate despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • de a cere și de a obține o altă opinie medicală. Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului.
 • pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată.

 

3. Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

Referitor la confidențialitatea informațiilor și viața sa privată, pacientul are următoarele drepturi:

 • toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres (în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie).
 • pacientul are acces la datele medicale personale.
 • pacientul are dreptul de a desemna, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
 • orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 • pacientul are dreptul de a nu fi fotografiat sau filmat în SCJUO fără consimțământul sau, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

 

4. Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Pacientul are dreptul:

 • să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului; când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia; în cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere (în cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal al acestuia datorită lipsei discernământului pacientului)
 • de a nu i se recolta, păstra, folosi produsele biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului fără consimțământul său
 • de a participa în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică doar cu acordul său. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

 

5. Consimțământul pacientului privind respectarea regulilor generale în spital

La salon, asistenta de serviciu/infirmiera îi prezintă pacientului internat următoarele:

 • salonul cu anexele și utilitățile sale, obiectele sanitare, mobilierul, aparatura TV, sistemul de iluminare și de alarmare și modul lor de funcționare;
 • informații privitoare la respectarea normelor de igienă personală, și a ambientului din cameră, păstrarea curățeniei și a liniștii în cameră și pe holuri;
 • circuitele spitalului și faptul că nu are voie să circule liber prin spital, deplasarea la alte compartimente/laboratoare (în situația în care este recomandat de către medicul curant pentru investigații/tratamente) se va face în mod obligatoriu însoțit de către personal desemnat în acest sens din cadrul secției (brancardier, îngrijitoare, infirmieră, medic rezident, după caz)
 • informații privind evacuarea în situații de urgență, interdicții sau restricții privind utilizarea consumatorilor electrici,
 • modalitățile de colectare selectivă deșeuri.

 

6. OBLIGAȚII ALE PACIENȚILOR INTERNAȚI

 

 • să își dea acordul, prin semnarea formularelor de consimțământ generale și specifice, pentru a putea beneficia de serviciile medicale oferite de spital
 • la internare trebuie să aibă asupra lor: pijama, halat; papuci de casă; produse igienă personală; medicamente pentru tratamentul afecțiunilor cronice unde este cazul (pentru afecțiuni de bază – pacient diabetic, boli oncologice, boli cardiovasculare, boli neurologice, etc.);
 • la UPU/ Biroul de internări externări, după completarea documentației medicale, va fi direcționat/ transportat către garderobă pentru a se îmbrăca în pijama și papuci. Hainele de stradă se lasă la garderobă; pacientul este condus/ transportat la salon de către infirmieră/brancardier;
 • să efectueze zilnic igiena generală;
 • să folosească pentru igienă obiectele personale (pieptene, periuța și pasta de dinți, produse cosmetice personale);
 • să respecte programul secției privitor la orele de masă, de tratament, de odihnă și primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplică în spital;
 • în timpul deplasărilor la consultațiile interclinice, pacienții vor folosi, peste pijama, halate de protecție;
 • să nu păstreze în noptieră alimente peste noapte;
 • să mențină ușa salonului închisă; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
 • să permită infirmierei să facă curățenia zilnică și să aerisească salonul, de câte ori este nevoie;
 • să respecte modalitățile de colectare a deșeurilor menajere și medicale;
 • să exploateze corect aparatele și utilitățile din salon, să păstreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei și mobilierului din dotare;
 • pacienților le este interzis utilizarea consumatorilor electrici, și a surselor de foc de tipul lumânări, chibrituri, brichete, etc.
 • este interzis fumatul, consumul de alcool sau droguri în spital. Pacienții care nu pot renunța la fumat vor face acest lucru în locul special amenajat în afara spitalului indicat de asistenta de serviciu;
 • este interzis fotografiatul, filmatul în spital/ secții pentru respectarea confidențialității și intimității celorlalți pacienți;
 • să respecte circuitele spitalului;
 • să limiteze pe cât posibil numărul vizitatorilor și timpul de ședere al acestora în salon;
 • să nu permită vizitatorilor să se așeze pe paturi;
 • să nu primească vizitatori cu starea sănătății alterată (viroze, tuse, febră, etc.);
 • ieșirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;
 • să completeze chestionarul de satisfacție și să-l predea la externare;
 • la externare va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile și utilitățile sale integre și în stare de funcționare; în cazul în care se constată deteriorări ale bunurilor spitalului, pacientul plătește contravaloarea lor.
 • la externare, după primirea documentelor medicale, pacientul trebuie să lase chestionarul de satisfacție a pacientului completat în urna special amenajată în secție, să coboare/ transportat/ însoțit la garderobă unde se echipează în ținuta de stradă.

 

 • REGULI PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECTE VIZITATORII ÎN INCINTA SPITALULUI

 

 • să respecte orarul de vizite afișat
 • să fie echipați cu halate și papuci de protecție pe secțiile cu risc foarte înalt;
 • să urmeze circuitul vizitatorilor: intrare → lift vizitatori → secție pacient, vizitat iar la ieșire același traseu, în sens invers
 • nu au voie să pătrundă în zonele restricționate/cu acces interzis din spital (conform semnalizării aflate pe ușa de acces)
 • să utilizeze infrastructura spitalului cu bună credință și fără să producă stricăciuni acesteia
 • să nu vină în vizită dacă prezintă simptomre specifice bolilor infecto-contagioase: viroze, tuse febră, diaree, vărsături etc, sau este în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor psiho-active
 • să respecte instrucțiunile indicate de personalul medical în legatură cu specificul secției, specificul patologiei pacientului
 • să limiteze pe cât posibil timpul de ședere în salon la maxim 15 minute/vizită;
 • să nu se așeze pe paturi;
 • vizitatorilor le este interzis să aducă flori pacienților pe durata internării
 • este interzis fotografiatul, filmatul în spital/ secții pentru respectarea confidențialității și intimității celorlalți pacienți;
 • este interzis fumatul, consumul de alcool sau droguri în spital. Însoțitorii care nu pot renunța la fumat vor face acest lucru în locul special amenajat în afara spitalului indicat de asistenta de serviciu.

 

Leave a Reply