Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului Bihor, asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 221 000 locuitori din municipiul Oradea, respectiv a peste 617 000 locuitori ai judeţului pentru unele specialităţi, îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă
Luni - Duminică: 15:30 - 16::30
secretariat@spitaljudetean-oradea.ro

Title Image

Pacienți

Drepturile si obligatiile pacienților și aparținătorilor

Reclamații / Întrebări


  Incalcari ale drepturilor pacientuluiConditionarea serviciilor medicaleAbuzuri savarsite de personalul medico-sanitarAlte aspecte


  MediciAsistentemedicale/Asistenti medicaliInfirmiereBrancardieriPortariPersonalul administrativConducerea unitatii sanitareNici una dintre variante


  NUDA  TelefonicEmailPrin posta
  Internarea

  In Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bihor activitatea spitaliceasca este reprezentata de:

  • servicii de spitalizare continua;
  • servicii de spitalizare de zi;
  • spitalizare la cerere.

  SPITALIZAREA CONTINUĂ:

  Internarea se realizează pe baza următoarelor documente:

  SPITALIZAREA DE ZI:

  • Internarea pacientilor in spitalizare de zi se efectueaza numai pe bază de programari, pe baza biletului de trimitere tipizat, conform legislației în vigoare și a CO-CA.
  • In spitalizarea de zi se vor efectua servicii medicale care nu se pot efectua in ambulatoriul de specialitate si servicii medicale pentru care nu se impune internarea acestora in spitalizare continua.
  • Internarile prin spitalizarile pe zi se fac pentru serviciile medicale pe care spitalul le are contractate cu CNAS: teste, diagnostice, mici interventii chirurgicale, etc.

  Documentele pe care pacientul trebuie sa le prezinte la internare sunt aceleasi ca si la spitalizarea continua.

  Durata de internare a pacientului in spitalizarea de zi nu poate depasi 12 ore.

  Pacientul va fi examinta de medicul curant care va indica investigatiile care vor fi efectuate.

  Atât internarea prin spitalizare continua, cât și cea prin spitalizare de zi sunt servicii medicale care pot fi solicitate la cerere, de care pot beneficia, contra cost și persoanele neasigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

  Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, precum şi serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

  SPITALIZAREA/ INTERNAREA LA CERERE

  Dacă se solicită internarea la cerere (fără bilet de trimitere sau neasigurat) pacientul va plăti contravaloarea serviciilor medicale, în baza Decontului de cheltuieli emis la externare.

  ACTE NECESARE SPITALIZARE

  Angajati:
  – adeverinta salariu/adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile de sanatate;

  Pensionari:
  – cuponul de pensie de luna curenta sau cea precedenta (originalul sau xerocopie)

  Someri:
  – adeverinta sau xerocopie dupa carnetul de somaj
  Coasigurati(sot, sotie, parinti): – adeverinta de coasigurat precum si adeverinta de la circa financiara ca nu are nici un venit
  – xerocopie dupa certificatul de casatorie
  – declaratie pe proprie raspundere ca se afla in intretinere
  – declaratie pe proprie raspundere din partea celui care il intretine pe coasigurat

  Persoane fara venit si fara calitate de coasigurat:
  – adeverinta de circa financiare ca nu au nici un venit in ultimii 5 ani
  – chitanta de la Casa de Asigurari de Sanatate privind plata asigurarii medicale

  Copii sub 18 ani:
  – xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau dupa buletinul (cartea) de identitate;
  – adeverinta de la scoala/facultate
  – pentru studentii intre 18-26 ani adeverinta de la locul de munca daca lucreaza, adeverinta de la circa financiara ca nu au nici un venit
  – dovada de coasigurat

  Persoanele cu handicap:
  – xerocopie dupa certificatul de persoana cu handicap
  Persoanele aflate in concediu de ingrijire a copilului sub 2 ani: – xerocopie dupa decizia A.S.C.O. de persoana aflata in ingrijire copil sub 2 ani

  Externarea

  INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA / ACTE ELIBERATE

  În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării. Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare; un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.

  Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:

  • diagnosticul de externare;

  • starea pacientului la externare;

  • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;

  • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;

  • data următorului control medical.

  Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

  • Bilet de externare;

  • Scrisoare medicală;

  • Certificat de concediu medical (după caz);

  • Adeverinţă medicală (după caz);

  • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);

  • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);

  • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);

  • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite. În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

  URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

   Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în Registrul de internări.

   Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.

   Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.

   Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.

   Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

   Pacientul va primi informaţii scrise despre:

  • afecţiunea de care suferă,

  • planul de tratament,

  • posibile complicaţii,

  • regimul igieno-dietetic,

  • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,

  • prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.

   Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:

  • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului

  , • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,

  • respectarea planului terapeutic şi de viaţa.

  Satisfacție
  Tarife pentru servicii medicale la cerere
  Programe naționale de sănătate
  Informații pentru ucrainieni
  PACIENTI CU NEVOI SPECIALE
  Interpret limbajul mimico-gestual
  Platon Angelica
  Managementul pacientului HIV
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  Sari la conținut